ข้อมูลทั่วไป  บ้านโพนพระ

หมู่ที    1    ตำบลโคกคอน     อำเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย

ประวัติหมู่บ้านโพนพระ

                ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโพนพระ  จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุพอสังเขป ว่า เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2460  ได้มีราษฎรชาวบ้านโคกคอนกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่นาของตนเอง  ประมาณ  7  หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโคกคอน   1  กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก มีเรื่องเล่าว่ากลุ่มผู้อพยพครั้งแรกได้พบพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งประดิษฐ์อยู่บนจอมปลวกใหญ่ ซึ่งเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า โพน  จึงขนานนามหมู่บ้านว่า บ้านโพนพระ เพราะมีพระอยู่บนจอมปลวก  อยู่มาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 ทางราชการได้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นครั้งแรกชื่อ นายผง  ดอนคำ อยู่ในตำแหน่ง  10  ปี ก็ถึงแก่กรรม ต่อมาแต่งตั้งนายแอ่ง  สุนทร อยู่ในตำแหน่งครบอายุเกษียณ และแต่งตั้งนายทุ่ม  ชมทอง เป็นผู้ใหญ่บ้านถึง พ.ศ. 2490  แต่งตั้งนายบู่  อยู่ในตำแหน่งถึง พ.ศ. 2500 ได้ลาออกจากตำแหน่ง  จึงแต่งตั้งนายพวง  พลสงคราม ในปี พ.ศ. 2501 จนถึงปี พ.ศ. 2518
                ครั้นปี พ.ศ. 2519 ทางราชการได้แบ่งแยกการปกครองบ้านโพนพระออกเป็น  2  หมู่  นายพวง         พลสงคราม เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกหมู่ที่  1  บ้านโพนพระ – พ.ศ. 2524 เกษียณอายุราชการ จากนั้นนายผัน  แก้วกัลยา  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน  คนที่   2  ถึงปี พ.ศ. 2538 ครบเกษียณ ได้คัดเลือกและแต่งตั้งนางสายัน
 ตรีเดช เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน
                รายชื่อผู้ใหญ่บ้านโพนพระอดีต – ปัจจุบัน
1. นายผง   ดอนคำ            ปี  พ.ศ.   2470  - 2480
2. นายแอ่ง  สุนทร             ปี พ.ศ.   2480       - 2485
3. นายทุ่ม  ชมทอง            ปี  พ.ศ   2485- 2490
4. นายบู่                             ปี  พ.ศ.   2490  - 2500
5.  นายพวง   พลสงคราม  ปี  พ.ศ. 2501- 2524
6. นายผัน   แก้วกัลยา        ปี  พ.ศ.  2524  - 2538
7. นางสายัน  ตรีเดช          ปี  พ.ศ. 2538  -  2547 
8. นายดำรง  ศรีสะอาด      ปี  พ.ศ. 2547  - ปัจจุบัน

1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของบ้านโพนพระ  หมู่ที่    1 
1.1.ลักษณะที่ตั้ง บ้านโพนพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลโคกคอน      อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย อยู่ห่างจากสถานีอนามัยตำบลโคกคอน ประมาณ 2  กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอท่าบ่อประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 60  กิโลเมตร

1.2.อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ  ติด ตำบลโพนทอง
-ทิศใต้ ติด  บ้านหนองผือ  ตำบลโคกคอน
- ทิศตะวันออก ติด บ้านโพนพระ  ม. 2
- ทิศตะวันตก ติด ตำบลนาข่า

1.3.สภาพพื้นที่ทั่วไป

 พื้นที่บ้านโพนพระส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  ที่ราบปานกลาง มีแหล่งน้ำที่สำคัญในการทำการเกษตร
         - บ้านโพนพระมีพื้นที่ทั้งหมด    จำนวน     1,850    ไร่
         - พื้นที่ทำการเกษตร          จำนวน     1,550    ไร่
         - พื้นที่อยู่อาศัย              จำนวน       293    ไร่
         - พื้นที่สาธารณประโยชน์       จำนวน        7     ไร่


1.4.จำนวนหลังคาเรือน  188   หลังคาเรือ ชาย  420   คน   หญิง      418 คน