แหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน

       อยู่ที่บ้านโคกคอน ตำบลโคกคอน เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาถึงสมัยทวารวดี ได้มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก โบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องมือหินขัด กำไลหิน หัวลูกศรหิน กระพรวนสำริด แท่งดินเผา มลายภาชนะดินเผาแบบเนื้อดิน บางชิ้นมีลายเขียนสีแดงแบบกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียง เสมาหินสมัยทวารวดี และครกหินใหญ่ที่สันนิษฐานว่าเป็นเบ้าหลอมโลหะ นอกจากนี้ยังได้พบเหรียญฟูนันสมัยทวารวดี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกคอนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว ตามตำนานที่ได้รับการบอกกล่าวเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่ดังนี้ มีราษฎรประมาณ 26 ครัวเรือนได้อพยพหลบหนีการสงครามฮ่อ (จีนใหญ่) มาจากหมู่บ้านท่าช้าง ประเทศลาว ซึ่งในสมัยนั้นแม่น้ำโขงมีขนาดกว้างไม่มากนัก การไป-มาสะดวกมาก การอพยพจึงได้ขนสัมภาระ ทรัพย์สินเงินทองติดตัวมาด้วยเท่าที่จำเป็น มีครอบครัวหนึ่งได้หาบครกหินเคลือบทองคำมาด้สย ซึ่งเป็นครกหินที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกว้างมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. สูง 45 ซม. พอมาถึงบริเวณนี้จึงหยุดการเดินทาง ตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า "บ้านโคกคอน"

วัด

วัดศรีสะอาด
ตั้งอยู่ในตำบลโคกคอนซึ่งเป็นสถานที่ที่ขุดพบโครงกระดูกของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องปั้นดินเผา ไห หม้อ โอ่ง เครื่องประดับต่าง ๆ ลูกประคำ ขวานหิน และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ

 

 
     
   
เครื่องปั้นดินเผา ของมนุษย์โบราณ
อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ขุดพบที่บ้านโคกคอน ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แห่งนี้
 
เครื่องมือ หรืออาวุธ
เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์